Regulamin serwisu jest integralną częścią REGULAMINU sklepu KOMPRE.PL zawartą w punktach VI-VIII .

 

 

Gwarancja

 

Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na działanie sprzętu zgodne z informacją zamieszczoną w opisie przedmiotu. Okres gwarancji także został tam określony.

 

Każdy sprzęt posiada plomby, które uniemożliwiają Kupującemu zmianę lub montowanie własnych podzespołów. Zerwanie plomby wiąże się jednoznacznie z utratą gwarancji. W przypadku zamówienia komputera stacjonarnego plomby zabezpieczające znajdują się na poszczególnych podzespołach, a nie na zewnętrznej obudowie. W przypadku zakupu laptopa plomby znajdują się na obudowie. W szczególnych przypadkach Sprzedający może zastosować inny rodzaj zabezpieczania laptopa przed ingerencją Kupującego lub inaczej umiejscowić plomby, ale wówczas Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego kontaktu ze Sprzedającym.

 

Nowe baterie podlegają 6 miesięcznej gwarancji.

 

Nowe dyski HDD SATA i SSD podlegają 24 miesięcznej gwarancji.

 

Wady i uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do siedziby Sprzedającego

 

Gwarancji nie podlega ekran, na którym wystąpiły do 3 bad pikseli.

 

Gwarancji nie podlegają akumulatory/baterie, których czas w opisie przedmiotu wynosił poniżej 30 minut, ~30 minut lub posiadały adnotację „do regeneracji”, „rozważ wymianę”. Akumulatory/baterie używane, których czas pracy wynosi ponad 30 minut, podlega zawsze 30 dniowej gwarancji.

 

Gwarant nie odpowiada za szkody i straty będące następstwem stwierdzenia wadliwości sprzętu, takich jak np. utrata danych oraz nie bierze odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania oraz innych podzespołów ze sprzętem klienta.

 

Gwarancja nie obejmuje usterek, których przyczyną jest niewłaściwa praca oprogramowania.

 

Gwarancja nie obejmuje czynności, które należą do normalnej obsługi eksploatacyjnej, jak np. zainstalowanie oprogramowania, konfiguracja, konserwacja, czyszczenie. Kupujący zobowiązany jest do wykonania tych czynności we własnym zakresie.

 

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia i wady spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją użytkownika przechowywania, konserwacji, instalacji, podłączenia sprzętu do wadliwie działającej instalacji elektrycznej, dokonywanych przez użytkownikach samowolnych napraw i zmian.

 

Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

Gwarancja zostaje przedłużona o czas przebywania towaru w serwisie.

 

Nabywca traci gwarancję na skutek:

- Upływu terminu gwarancji.

- Zerwania plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie przez Gwaranta.

- Niewłaściwego użytkowania urządzenia lub niewłaściwego przechowywania.

- Uszkodzeń mechanicznych urządzenia.

- Utraty karty gwarancyjnej.

- Napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Nabywcę.

- Demontażu podzespołów, otwierania obudowy.

 

 

Reklamacja

 

Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

 

Jeżeli usterka jest bardzo poważna i Sprzedający nie ma możliwości jej usunięcia lub wymiany podzespołów wówczas Kupujący otrzymuje zwrot środków na konto.

 

W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej Kupującemu, zaleca się, by wypełnił zgłoszenie znajdujące się na stronie internetowej http://www.kompre.pl/pl/i/Zgloszenia-reklamacyjne/14, co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Kupujący otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.

 

Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę,Kupujący otrzymuję wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

 

W szczególnych wypadkach reklamacyjnych można również skorzystać z kontaktu telefonicznego 661 801 461 (pn-pt w godz. 8-16:00) oraz mailowego serwis@kompre.pl. Dalsze użytkowanie wadliwego urządzenia może powodować jego dodatkowe uszkodzenia i skutkować utratą gwarancji.

 

W przypadku uzasadnionej reklamacji Kupujący nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem przedmiotu na serwis. Tylko w przypadku niedostarczenia paczki kurierowi, który zjawił się u Kupującego w ustalonym przez niego terminie, na Kupującego spada obowiązek na własny koszt dostarczyć reklamowany towar do Sprzedającego. Wysyłka naprawionego sprzętu do Kupującego, również odbywa się na koszt Sprzedającego.

 

Jeśli reklamowany przedmiot to urządzenie, typu laptop, komputer, monitor, projektor, prosimy o wysyłkę także okablowania (zasilacze i przewody).

 

Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru KOMPRE Sp. z o.o., Rogaszyce 82P, 63-500 Ostrzeszów z dopiskiem „REKLAMACJA”

 

Sposoby dostarczenie przedmiotu na serwis: Sprzedający zamawia kuriera na wskazany przez Kupującego adres (Kupujący jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i naklejenia go do bezpiecznie zapakowanej przez siebie paczki). W przypadku nie przekazania paczki kurierowi, Kupujący zostanie obciążony kosztami za transport oraz będzie musiał odesłać sprzęt na własny koszt

- Sprzedający zamawia kuriera na wskazany przez Kupującego adres (Kupujący jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i naklejenia go do bezpiecznie zapakowanej przez siebie paczki). W przypadku nie przekazania paczki kurierowi, Kupujący zostanie obciążony kosztami za transport oraz będzie musiał odesłać sprzęt na własny koszt.

- Jeśli Kupujący nie chce skorzystać z kuriera zamówionego przez Sprzedającego, należy o tym poinformować Sprzedającego w momencie przesłania zgłoszenia reklamacyjnego. Kupujący może dostarczyć towar do serwisu dowolnym środkiem transportu, jednak kwota za przesyłkę nie powinna przekroczyć najtańszej opcji z cennika dostawy Sprzedawcy.

- Osobiście w sklepie stacjonarnym.

 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o rezygnacji z zakupu w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru - oświadczenie wypełnia się na stronie: http://www.kompre.pl/pl/i/Zwroty-towaru/19 Wypełniony i podpisany formularz należy wydrukować i dołączyć wraz ze zwracanym sprzętem i kompletem dokumentów - druk do pobrania ze strony: http://www.kompre.pl/pl/i/Do-pobrania/26

 

Przedmiot można dostarczyć osobiście do siedziby firmy lub przesłać bezpiecznie dowolnym środkiem transportu.

 

Adres do zwrotu towaru: KOMPRE Sp. z o.o., Rogaszyce 82P, 63-500 Ostrzeszów z dopiskiem „ZWROT”.

 

Kupujący ponosi koszt odesłania Produktu do Sprzedającego. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

Sprzedający ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy (najtańsza opcja z cennika dostawy).

 

Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Sprzedawcy w stanie niezmienionym.

 

Jeśli np. wraz z laptopem, Kupujący otrzymał również nową torbę lub zapakowaną oryginalnie mysz i opakowanie zostanie naruszone lub torba zostanie pozbawiona oryginalnych etykiet, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do przyjęcia zwrotu.

 

Wraz z przedmiotem, należy zwrócić również fiskalny dokument zakupu oraz kartę gwarancyjną.

 

W przypadku, kiedy dokumentem sprzedaży jest faktura, należy ją zachować - do dokumentu zostanie wystawiona korekta, na podstawie której Sprzedający dokona zwrotu należności. Podpisaną korektę można przesłać listownie lub skanem na adres mailowy: serwis@kompre.pl.

 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeśli Kupujący uszkodzi Przedmiot lub w jakikolwiek sposób narazi Sprzedającego na dodatkowe koszty (jeśli np. zwracany przedmiot będzie wymagał ponownego zainstalowania systemu operacyjnego), wówczas kwota zwrotu może zostać pomniejszona.

 

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

 

Zwrot przysługuje tylko osobie fizycznej (nie przysługuje on Przedsiębiorcy oraz w przypadku zakupu sprzętu na firmę przez osobę fizyczną).

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.